Επιθυμώ να συμμετάσχω στο Tracl Day ή σε μία εκδήλωση που διοργανώνει η εταιρεία Halaris Bikes Center στο εξής καλούμενο «η Εκδήλωση». Η συμμετοχή μου θα ολοκληρωθεί με την κατάθεση προσυμφωνημένου αντιτίμου (κόστος συμμετοχής). Η συμμετοχή αυτή συμπεριλαμβάνει χρόνο παραμονής σε πίστα και σχετικές δραστηριότητες εντός και εκτός πίστας.

Επιβεβαιώνω ότι είμαι σχετικός με τις δραστηριότητες μοτοσικλετών, αναγνωρίζω τα ρίσκα που εμπεριέχονται σε αυτές και είμαι κάτοχος διπλώματος οδήγησης μοτοσυκλέτας συμβατού με το τύπο μοτοσυκλέτας με την οποία θα συμμετάσχω στην εκδήλωση.

Δηλώνω ότι είμαι υγιής και ότι η όρασή μου είναι στο επίπεδο που απαιτείται για τεστ δρόμου/οδήγησης και δεν πάσχω από κάποια ασθένεια ή αναπηρία, η οποία να επηρεάζει αρνητικά τον φυσιολογικό έλεγχο ενός οχήματος ή που να μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη συμμετοχή μου στις δραστηριότητες εντός και εκτός πίστας. 

Δέχομαι ότι θα είμαι μοναδικός υπεύθυνος για οποιαδήποτε απόφαση σχετική με την καταλληλότητα της σωματικής μου κατάστασης για να συμμετέχω σε οποιαδήποτε δραστηριότητα και σχετική με την οδήγηση ή τερματισμό της οδήγησης εντός ή εκτός πίστας.

Δηλώνω ότι θα σεβαστώ στο ακέραιο τους Κανόνες Ασφαλείας της Εκδήλωσης και τους κανόνες λειτουργίας του αυτοκινητοδρομίου.

Καταλαβαίνω και αποδέχομαι ότι η συμμετοχή μου στην εκδήλωση θα είναι αποκλειστικά δικό μου ρίσκο και ότι η εταιρεία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, τραυματισμό ή απαιτήσεις που σχετίζονται με την εκδήλωση με οποιοδήποτε τρόπο και εάν προκλήθηκαν.

Καταλαβαίνω ότι οι πληροφορίες και οι τεχνικές που θα διδαχθώ στην εκδήλωση είναι για αποκλειστικά προσωπική μου χρήση και όχι για εμπορικό κέρδος εν μέρει ή εν όλω, χωρίς τη σύμφωνη και γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας.


Αποδέχομαι ότι:

Η εταιρεία Halaris Bikes Center μπορεί να απασχολήσει τρίτους να προσφέρουν υπηρεσίες σχετικές με την εκδήλωση ως υπεργολάβους. 

Η εταιρεία Halaris Bikes Center μπορεί να καθυστερήσει τη διεξαγωγή οποιασδήποτε πτυχής της εκδήλωσης που αποφασίστηκε, εάν δεν μπορεί να την υλοποιήσει ή εάν οι περιστάσεις της εν λόγω πτυχής είναι εκτός του ελέγχου της, με τον όρο ότι (χωρίς να είναι υποχρεωμένη να πραγματοποιήσει σημαντικές επιπρόσθετες δαπάνες) θα χρησιμοποιήσει λογικές προσπάθειες να υλοποιήσει την υποχρέωση όταν θα μπορεί και ότι θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να αποφύγει ή να μετριάσει την απώλεια για μένα, η οποία μπορεί να προκύψει από την καθυστέρηση.

Ενώ η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει κάθε λογική ικανότητα και φροντίδα για να υλοποιήσει τις υποχρεώσεις της σχετικά με την εκδήλωση, δεν θα έχει καμία υποχρέωση σε μένα αναφορικά σε πράξεις ή παραβλέψεις τρίτων, εκτός εάν έχει αναλάβει την ευθύνη για αυτούς. 

Η υποχρέωση της εταιρείας (εκτός από τον θάνατο ή τον τραυματισμό που μπορεί να προκληθούν από αμέλεια) περιορίζεται στην ασφαλιστική κάλυψη δημόσιας ευθύνης της εταιρείας και δεν θα επεκταθεί σε οποιαδήποτε επακόλουθη και/ή άμεση απώλεια. 

Οι όροι και προϋποθέσεις που να αναφέρονται στο παρόν είναι δεσμευτικοί για μένα, για τους προσωπικούς μου αντιπροσώπους και εκτελεστές και οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ της εταιρείας και εμού θα επιλύεται από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια. 


Σε περίπτωση που χρειαστεί να ακυρωθεί η κράτηση μετά την πληρωμή:

εάν η ημερομηνία ακύρωσης είναι 14 ημέρες πριν από την ημερομηνία του track-day, τότε επιστρέφεται 100% του ποσού κατάθεσης μείον οπουδήποτε κρατήσεις από τα αντίστοιχα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η επιστροφή θα γίνει σε προσυμφωνημένο τραπεζικό λογαριασμό.

εάν η ημερομηνία ακύρωσης είναι εντός 14 ημερών πριν από την ημερομηνία track-day, δεν επιστρέφεται το ποσό κατάθεσης αλλά προσφέρεται η δυνατότητα μεταφοράς της θέσης σε άλλη εκδήλωση εντός 8 μηνών ή τη μεταβίβαση της θέση σε κάποιο γνωστό/φίλο. Το δικαίωμα μεταφοράς/μεταβίβασης ισχύει για μία φορά ανά άτομο.

Σε περίπτωση μη παρουσίας μου στo track-day εξαιτίας εκτάκτων αναγκών (αρρώστια ή κλοπή μοτοσυκλέτας), η μεταφορά σε άλλη ημερομηνία θα γίνει ΜΟΝΟ μετά την παρουσία των απαραίτητων δικαιολογητικών και μετά τη κοινή συμφωνία των εμπλεκομένων μερών. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, δεν είναι εφικτή η επιστροφή των χρημάτων της εγγραφής.

Οι όροι και προϋποθέσεις που να αναφέρονται στο παρόν είναι δεσμευτικοί για μένα, για τους προσωπικούς μου αντιπροσώπους και εκτελεστές και οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ της εταιρείας και εμού θα επιλύεται από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.

Επιβεβαιώνω ότι έχω διαβάσει και καταλάβει τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις, ότι μπορώ να συμμορφωθώ με όλες τις απαιτήσεις που καθορίζονται εδώ και αποδέχομαι πλήρως αυτές τις συμβατικές ρυθμίσεις.

Translate »